تولید محتوای متنی

تولید محتوای متنی (30عدد) 300 الی 400 کلمه ای • تولید محتوای متنی

 • تعداد فایل 30 عدد

 • تعداد کلمات 300 الی 400 کلمه

 • رعایت اصول سئو

 • رعایت چگالی کلمات

 • دارای حد اقل یک تصویر

 • عنوان بندی متن

پکیج پایه محتوا قیمت 2,900,000ریال یکبار سفارش دهید

تولید محتوای متنی (30عدد) 500 الی 700 کلمه ای • تولید محتوای متنی

 • تعداد فایل 30 عدد

 • تعداد کلمات 500 الی 700 کلمه

 • رعایت اصول سئو

 • رعایت چگالی کلمات

 • دارای حد اقل یک تصویر

 • عنوان بندی متن

پکیج متوسط محتوا قیمت 5,700,000ریال یکبار سفارش دهید

تولید محتوای متنی (30عدد) 800 الی 1000 کلمه ای • تولید محتوای متنی

 • تعداد فایل 30 عدد

 • تعداد کلمات 800 الی 1000 کلمه

 • رعایت اصول سئو

 • رعایت چگالی کلمات

 • دارای حد اقل یک تصویر

 • عنوان بندی متن

پکیج نیمه حرفه‌ای محتوا قیمت 7,500,000ریال یکبار سفارش دهید

تولید محتوای متنی (30عدد) 1000 الی 1500 کلمه ای • تولید محتوای متنی

 • تعداد فایل 30 عدد

 • تعداد کلمات 1000 الی 1500 کلمه

 • رعایت اصول سئو

 • رعایت چگالی کلمات

 • دارای حد اقل یک تصویر

 • عنوان بندی متن

پکیج حرفه‌ای محتوا قیمت 9,900,000ریال یکبار سفارش دهید