به اطلاع کاربران محترم میرسانیم

باتوجه به ایجاد سیستم یکپارچه سازمانی وCRMاز تاریخ 1 آبان 1398 کلیه خدمات سرویس پرتال سابق غیر فعال شده و تمامی خدمات مالی و سرویس ها درسامانه (پارتاوب من) در دسترس است

درصورتی که جهت ورودبه سامانه با خطای رمز عبور مواجه شدید درخواست رمز عبور جدید دهید.

با تشکرWednesday, October 23, 2019

« بازگشت